OBHAJOBA diplomovej práce

a

Štátne záverečné skúšky 2012 z predmetov:

 

§  BIOLÓGIA

§  DIDAKTIKA BIOLÓGIE + pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ

 

 

 

 

KOMISIA:

Predseda:       Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Členovia:        Doc. RNDr. Jozef Klembara, CSc.

                        RNDr. Anna Veselá,  CSc.

                        RNDr. Marta Cvíčelová, CSc.

 

 

 

16. máj 2012 (streda)   o 8.30 hod.,                  CH2-118    Prif UK BA

 

 

 

            Zoznam študentov:                                                   obhajoba DP:

 

  1. KÁLLAYOVÁ Karina                                            8.30 – 9.00
  2. JACKOVIČOVÁ Marianna                                     9.00 – 9.30
  3. LINDNEROVÁ Simona                                          9.30 – 10.00
  4. VIŠVÁDER Peter                                                    10.00 – 10.30

 

 

 

Po obhajobe diplomových prác sa konajú štátne záverečné skúšky (ŠZS).

 

 

 

 

UPOZORNENIE pre študentov !!!

 

Dva dni pred konaním obhajob a ŠZS študenti odovzdajú  diplomovú prácu /s CD/ v počte 2 ks, kontrola originality v počte 2 ks, návrh licenčnej zmluvy v počte 2 ks, posudok školiteľa v počte 2 ks, posudok oponenta v počte 2 ks predsedovi štátnicovej komisie – Doc. Ušákovej.