OBHAJOBA diplomovej práce

a

Štátne záverečné skúšky 2012 z predmetov:

 

§  BIOLÓGIA

§  DIDAKTIKA BIOLÓGIE + pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ

 

 

 

 

KOMISIA:

Predseda:       Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

Členovia:        Prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.

Mgr. Peter Štefánik, PhD.

PaedDr. Elena Čipková, PhD.

                       

 

 

 

17. máj 2012                o 9.00 hod.,                  B1-529       Prif UK BA

 

 

 

            Zoznam študentov:                                                   obhajoba DP:

 

  1. BZDÚŠKOVÁ – BÓRIKOVÁ Michaela               9.00 – 9.30
  2. ŠPRLÁKOVÁ Albína                                              9.30 – 10.00
  3. HAUSNEROVÁ Romana                                       10.00 – 10.30
  4. HRAPKOVÁ Dáša                                                  bez obhajoby DP

 

 

 

 

Po obhajobe diplomových prác sa konajú štátne záverečné skúšky (ŠZS).

 

 

 

 

UPOZORNENIE pre študentov !!!

 

1 - 2 dni pred konaním obhajob a ŠZS študenti odovzdajú  diplomovú prácu /s CD/ v počte 2 ks, kontrola originality v počte 2 ks, návrh licenčnej zmluvy v počte 2 ks, posudok školiteľa v počte 2 ks, posudok oponenta v počte 2 ks členkei štátnicovej komisie – Dr. Čipkovej.