OBHAJOBA diplomovej práce

a

Štátne záverečné skúšky 2012 z predmetov:

 

§  BIOLÓGIA

§  DIDAKTIKA BIOLÓGIE + pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ

 

 

 

 

 

KOMISIA:

Predseda:       Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

Členovia:        Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

                        RNDr. Anna Veselá,  CSc.

                        RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

 

 

 

15. máj 2012 (utorok)  o 9.00 hod.,                  CH2-118    Prif UK BA

 

 

 

            Zoznam študentov:                                                   obhajoba DP:

 

  1. KUCHARÍKOVÁ Katarína                                    9.00 – 9.30
  2. PAJDIČOVÁ Silvia                                                 9.30 – 10.00
  3. CHLUPOVÁ Lucia                                                  10.00 – 10.30
  4. AJPEKOVÁ Martina                                               10.30 – 11.00

 

 

Po obhajobe diplomových prác sa konajú štátne záverečné skúšky (ŠZS).

 

 

 

UPOZORNENIE pre študentov !!!

 

Minimálne deň pred konaním obhajob a ŠZS študenti odovzdajú  diplomovú prácu /s CD/ v počte 2 ks, kontrola originality v počte 2 ks, návrh licenčnej zmluvy v počte 2 ks, posudok školiteľa v počte 2 ks, posudok oponenta v počte 2 ks do komisie, v ktorej budú obhajoby diplomových prác prebiehať – v tomto prípade všetky potrebné položky odovzdajte predsedovi Doc. Beňušovi alebo Dr. Nagyovej.